East Newton

East Newton WMS S NT334973 1 385 50m SEF

Newton 1642 Gordon MS Fife
Newtoun 1654 Blaeu (Gordon) Fife
E. Newton 1775 Ainslie/Fife
E. Newton 1828 SGF
East Newton 1856 OS 6 inch 1st edn.

Sc east + en Newton

See Newton WMS.

This place-name appeared in printed volume 1