Sillieton

Sillieton DFL S NT074845 1 394 30m

Selletoun 1561 Dunf. Reg. p. 425
Sillitoun-wester 1563 RMS iv no. 1476
Sillertoun-Sanders 1577 RMS iv no. 2959
E Syllitoun 1642 Gordon MS Fife
W Syllitoun 1642 Gordon MS Fife
E. Sillytoun 1654 Blaeu (Gordon) Fife
W. Sillytoun 1654 Blaeu (Gordon) Fife
Sillietoun eister 1646 Henderson 1865, 18
Sillietoun wester 1646 Henderson 1865, 18
Silvertown 1775 Ainslie/Fife

? Sc silly + Sc toun

‘Farm with poor land’? Whatever its origin, it shares it with Silverton ADN.

This place-name appeared in printed volume 1