Parish: Flisk

NameParishHistorical ParishCodeGrid RefCertaintyOS Pathfinder SheetAltitudeAspect
Balhelvie FLKSNO308218135165mNWF
Ballinbreich FLKSNO272203135135mNWF
Bankside FLKO1362NWF
Camcase FLKSNO28020913515mNOF
Castle Bank FLKCNO27020613510m
Countryhills FLKDBGSNO284187136265mSOF
Dominie’s Den ~FLKRNO30211351
Durward’s Scalp FLKCNO29421713510m
East Flisk FLKSNO324225135195mNOF
Eppies Taes Bank FLKCNO29221351
Flisk FLKPSNO313224140m
Flisk Wood ~FLKVNO330230135175mNOF
Fliskmillan FLKSNO30021235195mNEF
Glenduckie FLKSNO283188136270mSEF
Logie FLKSNO288208135130mNEF
Mountflowery #FLKSNO2791971130m
Pitindus FLKFNO3162161
Pittachope FLKSNO3132111351145mEAF
Ramoth Gilead #FLKSNO2882003
Robin’s Brae FLKFNO3132141351
Sure As Death Bank FLKCNO262113510m
West Flisk FLKSNO315223135160mNWF
Wester Flisk FLKSNO313225135140mNOF
Whirly Kips FLKRNO30201351
Young’s Boat *FLKSNO28212